ΑCTIONLINE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για στελέχωση της θέσης γραμματειακής υποστήριξης.

Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS OFFICE
  • Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
  • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα

Παροχές:

  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Ασφάλιση
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Καλό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ