Η EXTRA MILE αναζητά για ηγέτιδα εταιρεία πετρελαιοειδών, Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

"ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ"

ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 • Καθορίζει, προγραμματίζει, επιβλέπει, αξιολογεί και αναθεωρεί την συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού των τριών εγκαταστάσεων υγραερίων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Κρήτη).
 • Επιβλέπει, αξιολογεί, και ενεργεί καταλλήλως για την ασφαλή λειτουργία του πάγιου εξοπλισμού των τριών εγκαταστάσεων υγραερίων, την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, την τήρηση των Ομιλικών διαδικασιών και προτύπων ασφάλειας καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτά.
 • Επιθεωρεί προληπτικά τις εγκαταστάσεις μεγάλων πελατών ως προς την τεχνική αρτιότητα τους και την δυνατότητα ασφαλούς παράδοσης και παραλαβής προϊόντων υγραερίου και τους υποστηρίζει συμβουλευτικά.
 • Εισηγείται προτάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης της ασφάλειας στους τρεις ανωτέρω τομείς: εξοπλισμός – προσωπικό εγκαταστάσεων – εξοπλισμός μεγάλων πελατών.

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Καθορίζει, προγραμματίζει, επιβλέπει, αξιολογεί και αναθεωρεί την προγραμματισμένη, προληπτική και κατασταλτική συντήρηση (SAP P/M) με σκοπό τη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των τριών εγκαταστάσεων υγραερίων.
 • Καθορίζει, προγραμματίζει, επιβλέπει, αξιολογεί και αναθεωρεί την καταλληλότητα και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού σε σχέση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγίες.
 • Φροντίζει την έγκαιρη έκδοση και ανανέωση όλων των πιστοποιητικών του εξοπλισμού που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία ή της προδιαγραφές του Ομίλου.
 • Αξιολογεί τον υφιστάμενο εξοπλισμό και συμμετέχει στην κατάρτιση του 5-ετούς επιχειρησιακού πλάνου OPEX-CAPEX.
 • Ελέγχει την ασφαλή λειτουργία των ΣΦΒΑ και των εμφιαλωτηρίων, ως προς τον εξοπλισμό και την τήρηση των κανονισμών και διαδικασιών ασφαλείας.
 • Ελέγχει την ασφαλή παραλαβή υγραερίων από βυτία ή μέσω του αγωγού διασύνδεσης με τα ΒΕΑ/ΒΕΘ ως προς τον εξοπλισμό και την τήρηση των κανονισμών και διαδικασιών ασφαλείας.
 • Μεριμνά για τη τήρηση των απαιτήσεων προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού και προστασίας του περιβάλλοντος στις τρεις εγκαταστάσεις.
 • Καθορίζει, προγραμματίζει, προτείνει και υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού για την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων στο τομέα αρμοδιότητας του. Αξιολογεί τις επιδόσεις του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας.
 • Επιθεωρεί προληπτικά τις εγκαταστάσεις των μεγάλων πελατών ως προς την τεχνική τους αρτιότητα, της δυνατότητα ασφαλούς παράδοση-παραλαβής των προϊόντων υγραερίων.
 • Προτείνει στους μεγάλους πελάτες τις απαραίτητες βελτιώσεις πριν την πρώτη παράδοση από βυτίο μας.
 • Παρακολουθεί τη τεχνικά άρτια λειτουργία και πιστοποίηση του εξοπλισμού, που έχει χρησιδανίσει η εταιρία μας σε μεγάλους πελάτες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ / ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ / ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Α. ΓΝΩΣΕΙΣ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνικής σχολής (κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή Γνώση MS Office
 • Καλή Γνώση SAP

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ

 • Εμπειρία / Γνώση της Ελληνικής Αγοράς Πετρελαιοειδών
 • Γνώσεις λειτουργίας κια συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Β. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ :

 • Προϋπηρεσίας 1-2 έτη σε θέσεις ασφάλειας ή/και συντήρησης,

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ

 • 2-4 έτη προϋπηρεσίας σε θέσεις ασφάλειας ή/και συντήρησης

Γ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ομαδικότητας & Συνεργασίας, Ανάλυσης στοιχείων, Customer focus, Διαχείρισης ανθρώπων, Πρωτοβουλίας & οργάνωσης, Αναλυτική και Συνθετική ικανότητα σκέψης, Ανεπτυγμένες ικανότητες προγραμματισμού και οργάνωσης

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

•Ευκαιρίες εξέλιξης

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

•Σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον

Αποστείλετε το βιογραφικό σας και ο Υπεύθυνος Recruiter θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103637585 - 2103637822

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ