Η Actionline, εταιρεία διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της μεγάλη εταιρεία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην εμπορία αεροπορικών καυσίμων προς αεροπορικές εταιρείες ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ

Ο Τεχνικός Συντήρησης Αυτοματισμών με έδρα τον Σκαραμαγκά, είναι αρμόδιος για την συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση των αυτοματισμών και των ηλεκτρονικών συστημάτων που βρίσκονται εγκατεστημένα επί των ανεφοδιαστικών οχημάτων αεροσκαφών με καύσιμα, με βάση τα πρότυπα της εταιρείας και του κλάδου επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, με στόχο την συνεχή προαγωγή της ασφάλειας, την διασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποδοτικότητα λειτουργίας

Ο Ρόλος

 •  Η διεξαγωγή στο πεδίο εργασιών τοποθέτησης, διάγνωσης βλαβών και συντήρησης των αυτοματισμών και ηλεκτρονικών συστημάτων επί των οχημάτων και των σταθμών ανεφοδιασμού
 •  Η διασφάλιση ύπαρξης των απαραίτητων ανταλλακτικών, λογισμικών, διαγνωστικών διατάξεων και οδηγιών συντήρησης για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία
 • Η συντήρηση, επισκευή, μετατροπή, ρύθμιση και βαθμονόμηση οργάνων σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις προδιαγεγραμμένης λειτουργικής αλληλεξάρτησης υπό τον έλεγχο μονάδων PLC
 •  Ο έλεγχος του εξοπλισμού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του κλάδου (JIG & ΙΑΤΑ), καθώς και το εγχειρίδιο λειτουργίας & συντήρησης της Εταιρείας
 •  Η καθοδήγηση και η εκπαίδευση του προσωπικού των αεροδρομίων σε επισκευές μικρής έκτασης
 •  Η συμμετοχή στην κατάρτιση τεχνικών περιγραφών έργων και συντηρήσεων αλλά και προδιαγραφών του συναφούς εξοπλισμού
 • Η διεξαγωγή εργασιών μηχανολογικής συντήρησης επί του εξοπλισμού (μετρητές, σύνδεσμοι, μάνικες κλπ)

Ο Υποψήφιος

Απαραίτητα Προσόντα

 • Αποδεκτές ειδικότητες: Απόφοιτος ΙΕΚ με Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μετά από πιστοποίηση στις ειδικότητες Τεχνικού – Συντηρητή Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Οχημάτων ή πτυχιούχος ΑΤΕΙ Ηλεκτρονικών ή ΑΤΕΙ Αυτοματισμού ή ΑΤΕΙ Μηχανολόγων με ειδίκευση στους αυτοματισμούς ή άλλου αντίστοιχου πτυχίου
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό, τοποθέτηση, συντήρηση ή/και αποκατάσταση βλαβών αυτοματισμών (πνευματικών ή ηλεκτροπνευματικών) ή/και ηλεκτρονικών συστημάτων, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα επί βαρέων οχημάτων ή φορτηγών ή μηχανημάτων έργου ή βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Καλή γνώση, προφορική και γραπτή, της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών ΜS – Office
 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Καλή γνώση αντικειμένων μηχανικής, υδραυλικής, ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής τεχνικής
 • Γνώση προγραμματισμού PLC (π.χ. Siemens Logo)
 • Προϋπηρεσία στην συντήρηση εξοπλισμού πρατηρίων καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων καυσίμων ή πλοίων ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών εδάφους σε αεροσκάφη ή αεροπορικής εταιρείας
 • Δίπλωμα οδήγησης Γ’ Κατηγορίας
 • Χειριστής προγραμμάτων αποθήκης ανταλλακτικών

Ικανότητες – Δεξιότητες

 • Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας σε ποσοστό άνω του 70% του χρόνου εργασίας
 • Αναπτυγμένη ικανότητα διάγνωσης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Καλές αναλυτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα, εστίαση στο αποτέλεσμα, πρακτικότητα και συμμετοχή

Αποδοχές & Παροχές

 • Σύμβαση: Ορισμένου χρόνου διάρκειας 18 μηνών και μετατροπή σε Αορίστου βάσει αξιολόγησης
 • Μισθός 1.500€, πλέον προσαυξήσεων ταξιδιών και υπερωριών
 • Ομαδικό πρόγραμμα Υγείας και Ζωής
 • Μετά την μετατροπή σε Αορίστου βάσει αξιολόγησης παρέχεται σημαντική αύξηση του μισθού, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, δωροεπιταγές αξίας 550€ ετησίως, βρεφονηπιακός σταθμός αξίας 2.000€ ετησίως και κατασκηνώσεις και summer camp αξίας 300€ ετησίως
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ