Η Αctionline, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό στην Αθήνα, αναζητά Υπάλληλο για το Τμήμα Διαγωνισμών.

Περιγραφή θέσης:

 • Ενημέρωση για τη διενέργεια διαγωνισμών σε ημερήσια αναζήτηση και έλεγχος της ύπαρξης του διαγωνισμού ηλεκτρονικά
 • Επιμέλεια αλληλογραφίας, οργάνωσης γραφείου, αρχειοθέτησης και διασφάλισης ευαίσθητων πληροφοριών
 • Κατάθεση δικαιολογητικών στα πλαίσια διαγωνιστικών διαδικασιών όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Καταχώρηση και σύνταξη των αποτελεσμάτων σε συγκεντρωτικό αρχείο παρακολούθησης των Διαγωνισμών.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής (πτυχίο ασφαλιστικών σπουδών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency)
 • Πιστοποίηση ΤτΕ Ασφαλιστικού Πράκτορα (επιθυμητή)

Δεξιότητες:

 • Τήρηση εχεμύθειας και διασφάλιση ορθής χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Άριστη Ικανότητα γραπτής & προφορικής επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Δυνατότητα τήρησης προθεσμιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα των παραδοτέων.
 • Ικανότητα συντονισμού, αξιολόγησης και προτεραιοποίησης διαφορετικών εργασιών.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ