Actionline

Πολιτική Επεξεργασίας Βιογραφικών

Η Εταιρία με την επωνυμία «ACTION LINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ACTIONLINE ΜΟΝ. ΕΠΕ»,  που εδρεύει επί της οδού Λυκαβηττού 10, Αθήνα, Τ.Κ. 10671, τηλ. 2103637585 δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού Βιογραφικού Σημειώματος,  Οπτικοακουστικού Βιογραφικού Σημειώματος (Video CV), Οπτικοακουστικής Παρουσίασης Προφίλ Υποψηφίου (Video Carreer Profile) μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιριών εύρεσης προσωπικού κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων.

Η Εταιρία διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους. 

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της υποβολής βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στην Εταιρία, λαμβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας είτε από την Εταιρία είτε από πελάτες αυτής.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6β του Κανονισμού.

Η Εταιρία, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας. Η Εταιρία δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί της.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Εταιρία δεσμεύεται να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για τέσσερα (4) έτη, από τη στιγμή που θα λάβει το βιογραφικό σας σημείωμα, ή από τις τελευταίες ανανεώσεις του προσωπικού προφίλ σας στη Βάση Δεδομένων μας ή από την πιο πρόσφατη επικοινωνία μαζί σας (όποιο από τα τρία είναι χρονικά πιο πρόσφατο). Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, την οποία και θα εφαρμόσει η Εταιρία, εφόσον είναι επιτρεπτό και νομικά κατοχυρωμένο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε συγκεκριμένα πρόσωπα της Εταιρίας, απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων εργαζόμενων, π.χ. Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα Επιλογής Προσωπικού, Διοίκηση κλπ. Επιπρόσθετα η Εταιρία μπορεί να διαβιβάζει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σας σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες ή πελάτες των πελατών αυτών, με σκοπό την πρόσληψή σας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθεί να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να καταθέσετε σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός μηνός. Επίσης, η Εταιρία θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής της. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από την Εταιρία υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωσή να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο.

Για όσα εκ των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρία απαιτείται η συγκατάθεσή σας, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε, ενημερώνοντας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα της Εταιρίας, Λυκαβηττού 10, Αθήνα, Τ.Κ. 10671, τηλ. 2103637585 είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας μαζί μας. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Εφόσον θεωρείτε ότι η Εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: [email protected]. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας είτε με επιστολή στην έδρα της εταιρίας Λυκαβηττού 10, Αθήνα, Τ.Κ. 10671, τηλ. 2103637585 είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

Scroll to Top